Gwarancja / reklamacja

GWARANCJA 24 miesiące
   UWAGA!
 
Nie dokonywać samodzielnie żadnych zmian w urządzeniu. Grozi to uszkodzeniem lub niewłaściwą pracą przekaźnika, co prowadzić może do uszkodzenia zabezpieczanego urządzenia oraz zagrożenia dla osób obsługujących. W przypadkach takich producent nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia oraz może odmówić udzielonej gwarancji na przekaźnik w przypadku zgłoszenia reklamacji.
   

Warunki zgłoszenia reklamacyjnego
1. Urządzenie F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu przez użytkownika.
2. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu.
3. Zgłoszenia reklamacyjnego należy dokonać w punkcie zakupu lub bezpośrednio u producenta (tel. 42-2270971; e-mail: fif@fif.com.pl)
4. W czasie trwania gwarancji producent zobowiązuje się do naprawy przekaźnika lub wymiany na nowy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do punktu serwisowego.
5. Dostawa urządzenia reklamacyjnego na koszt zgłaszającego.
6. Miejsce dostawy: F&F, ul. Konstantynowka 79/81, 95-200 Pabianice
7. Nabywca ma prawo do wymiany przekaźnika na nowy lub zwrotu gotówki jeżeli stwierdzona zostanie nieusuwalna wada fabryczna.
8. Gwarancja nie obejmuje:
-  uszkodzeń mechanicznych i chemicznych
-  uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania
- uszkodzeń powstałych po sprzedaży w wyniku wypadków lub innych zdarzeń, za które nie ponoszą odpowiedzialności ani producent, ani punkt sprzedaży, np.: uszkodzenia transportowe, itp.
9. Gwarancja nie obejmuje czynności, które zgodnie z instrukcja powinien wykonać użytkownik, np.: zainstalowanie przekaźnika, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji innych wymaganych zabezpieczeń elektrycznych, sprawdzenia, itp.
    

Informacja na temat realizacji reklamacji
reklamacje@fif.com.pl